Search
Close this search box.

Privacy statement

Privacy statement VAN DER HOUWEN recruitment BV

Als u ervoor kiest om vrijwillig informatie te verschaffen, zal VAN DER HOUWEN recruitment BV deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacybeleid.

VAN DER HOUWEN recruitment BV behandelt en beveiligt de persoonsgegevens met zorgvuldigheid, conform de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

VAN DER HOUWEN recruitment BV is gevestigd te Amsterdam (1071 NC), Johannes Verhulststraat 16 – I en is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen (Verantwoordelijke in de zin van de AVG).

Technische informatie en cookies.
Evenals veel andere websites verzamelt onze website automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer, het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, informatie over het type apparaat dat u gebruikt voor uw bezoek aan de site, de geo locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

VAN DER HOUWEN recruitment BV maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Dat gebeurt om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolg bezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend.

Het verzamelen van uw persoonsgegevens.
VAN DER HOUWEN recruitment BV  verzamelt uw persoonsgegevens vanaf het moment dat u uw persoonsgegevens invult of achterlaat op onze website, u zich inschrijft op ons kantoor of u zich op andere wijze danwel via een andere website aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.

Het doel van het verzamelen en het verwerken van uw persoonsgegevens.
VAN DER HOUWEN recruitment BV verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van onze hr-dienstverlening, waaronder bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, salarisadministratie en personeelsmanagement.

Meer specifiek, uw persoonsgegevens worden verwerkt om
1. een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren
2. een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen
3. als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.
4. u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening
5. uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar een opdracht of naar werk, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social media
6. re-integratieverplichtingen na te komen
7. voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole
8. kwaliteitsdoeleinden zoals certificering
9. subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen

Uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken.
Vanaf het moment dat u uw persoonsgegevens invult of achterlaat op onze website, u zich inschrijft op ons kantoor of u zich op andere wijze danwel via een andere website aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening geeft u aan VAN DER HOUWEN recruitment BV toestemming om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken en om de doelen van het verzamelen en het verwerken van uw persoonsgegevens te verwezenlijken.

Welke persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt?
VAN DER HOUWEN recruitment BV verzamelt en verwerkt persoonsgegevens die minimaal nodig is voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

Het om – onder andere – de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Bij inschrijving bij VAN DER HOUWEN recruitment BV:
– NAW gegevens, e-mail adres, telefoonnummer en andere contactgegevens
– geboortegegevens, leeftijd, geslacht
– curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
– gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u hebt gevolgd of gedaan
– gegevens over beschikbaarheid en verlof
– andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften
– pasfoto en video (introductie) – op vrijwillige basis.

Op het moment dat u voor VAN DER HOUWEN recruitment BV kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt:
– nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning
– overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie
– daarnaast verwerken wij soms ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens in het kader van een pre-employment screening.

VAN DER HOUWEN recruitment BV legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming voor is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

Het delen van persoonsgegevens.
VAN DER HOUWEN recruitment BV kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. VAN DER HOUWEN recruitment BV kan uw persoonsgegevens doorgeven als hiertoe een verplichting is, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van uw persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, een wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen van het verzamelen en het verwerken van uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden niet doorgestuurd naar andere partijen, als dit niet strikt noodzakelijk is.
Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland.
VAN DER HOUWEN recruitment BV heeft de nodige maatregelen genomen dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Het bewaren van uw persoonsgegevens
VAN DER HOUWEN recruitment BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. Tenzij VAN DER HOUWEN recruitment BV verplicht is om op grond van wetgeving uw gegevens langer te bewaren hanteert VAN DER HOUWEN recruitment BV de bewaartermijn van 10 jaar na beëindiging van het contract of na de laatste bewerking van de persoonsgegevens.

Persoonsgegevens van zakelijke relaties
VAN DER HOUWEN recruitment BV verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen om aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten te doen en om een zakelijke relatie te onderhouden en om een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

VAN DER HOUWEN recruitment BV verwerkt onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties:
– namen van contactpersonen,
– contactgegevens van contactpersonen,
– functies van contactpersonen.

VAN DER HOUWEN recruitment BV kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bv gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin VAN DER HOUWEN recruitment BV hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis.
Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland.
VAN DER HOUWEN recruitment BV heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Inzage, wijziging, beperking en overdraagbaarheid van persoonsgegevens.
Indien u uw persoonsgegevens wilt inzien, kunt u een verzoek tot inzage doen en uw persoonsgegevens laten wijzigingen.
U kunt uw persoonsgegevens laten aanpassen en aanvullen.
U kunt vragen om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.
U heeft recht op een menselijke blik bij besluiten die over u gaan.
U kunt bezwaar maken tegen de gegevensverwerking.
U kunt vragen om online ‘vergeten’ te worden.
U kunt vragen om uw persoonsgegevens over te dragen (recht op dataportibiliteit).
Op een verzoek zal VAN DER HOUWEN recruitment BV binnen vier weken reageren. Indien het verzoek wordt afgewezen zal worden aangegeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Beveiliging van persoonsgegevens.
VAN DER HOUWEN recruitment BV doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is VAN DER HOUWEN recruitment BV met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek.
Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de bescherming van uw persoonsgegevens door VAN DER HOUWEN recruitment BV, dan kunt u schriftelijk contact opnemen met uw contactpersoon bij VAN DER HOUWEN recruitment BV . Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden aan uw contactpersoon bij VAN DER HOUWEN recruitment BV .

Wijzigingen.
VAN DER HOUWEN recruitment BV  kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy statement. Het meest actuele Privacy statement is te allen tijde in te zien op de website van VAN DER HOUWEN recruitment BV . Deze versie is opgesteld in april 2018.